SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” IR NOSLĒGUSI LĪGUMU NR. 4.3.1.0/22/A/042 AR CFLA PAR ATBALSTA SAŅEMŠANU PROJEKTA “SILTUMAVOTA EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA RUDBĀRŽU CIEMĀ” ĪSTENOŠANAI, KO LĪDZFINANSĒ KOHĒZIJAS FONDS

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” ir noslēgusi līgumu Nr. 4.3.1.0/22/A/042 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Rudbāržu ciemā” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds SAM 4.3.1. “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtas” ietvaros.

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu Rudbāržu ciema centralizētajā siltumapgādē.

Projekta specifiskie mērķi:

1. Pāreja no fosilo energoresursu (dabasgāzes) uz vietējo atjaunojamo energoresursu (šķeldas) izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, vidēji saražojot 1250,01 MWh/gadā siltumenerģijas, izmantojot AER;

2. Atjaunojamo energoresursu izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizēšana un pieaugums centralizētajā siltumapgādē – ar jaudu 0,9 MW;

3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījums 288,44 CO2 tonnas/gadā.

Lai sasniegtu projekta mērķi ir paredzēts rekonstruēt Rudbāržu centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumavotu, uzstādot jaunu ar šķeldu kurināmo katlu ar jaudu līdz 900 kW.

Projektu plānots īstenot 14 mēnešus no 10.2022. līdz 12.2023.

Projekta kopējās izmaksas ir 647 847,66 eiro, no kurām KF atbalsts 125 000,00 eiro. 

LV ID EU logo ansamblis KF RGB2