PAZIŅOJUMS PAR PIEGĀDĀTĀJU ATLASI - DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES UN APKURES SISTĒMAS ATJAUNOŠANA PARKA IELA 1, RUDBĀRŽI, RUDBĀRŽU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS

Paziņojums par piegādātāju atlasi

Pasūtītājs: SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", reģistrācijas Nr. 41203022001

Iepirkuma priekšmets: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotā fasādes un apkures sistēmas atjaunošana Parka iela 1, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads.

Piegādātāju atlases procedūra (turpmāk – Iepirkums) tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 104).

Iepirkums tiek veikts Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros. DME projekta numurs: DME0000679.

Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – līdz 2022.gada 22.jūnijam plkst.11:00, iesniedzot tos adresē: Liepājas iela 5, Skrunda, Kuldīgas nov., LV-3326.

Kontaktpersona: Andris Liseckis (namu apsaimniekotājs), tālrunis: 28009972, e-pasts: andris@sks.lv

 

Iepirkuma dokumentācija